Juhul kui tööandja tegevus taastub enne vähendatud töötasu perioodi lõpptähtaega, siis on tööandja ja töötaja kokkuleppel võimalik perioodi lühendada ja naasta töölepingus kokkulepitud tingimustel töösuhtesse. Tööandja peab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitama vähemalt järgmised andmed: 1 kollektiivse ülesütlemise põhjused; 2 töötajate arv ja ametinimetused tööandja juures; 3 nende töötajate arv ja ametinimetused ning valikukriteeriumid, kellega tööleping kavandatakse üles öelda; 4 ajavahemik, mille jooksul kavandatakse töölepingud üles öelda; 5 töötajatele lisaks seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud hüvitistele makstava hüvitise arvutamise viis.

  • Slimming seadmed
  • Töölepingu korraline ülesütlemine 1 Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal korraliselt üles öelda.

Töötasu vähendamine eeldab mingis mahus töötamist. Seega, kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda, kuid töötaja oleks töö tegemiseks valmis, peab tööandja maksma töötajale selle aja eest, mil ta tööd ei tee, keskmist töötasu TLS § Keskmist töötasu arvestatakse üldjuhul töötaja viimase kuue kuu töötasu alusel.

TLS § 35 järgi peab tööandja töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü.

kuidas vahendada kolme paeva jooksul

Kuidas vormistada töötajatele teade TLS § 35 alusel keskmise töötasu maksmise kohta, et taotleda töötasu hüvitist? Töötasu hüvitise taotlemisel töötukassast tuleb tööandjal esitada tõend, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest ja keskmise töötasu säilitamisest.

kuidas vahendada kolme paeva jooksul

Seega piisab sellest, kui tööandja teeb töötajatele kirjaliku teatise nt otsus või käskkiri e-kirja teelmilles tuuakse välja, et töötajatele makstakse teatud perioodil TLS § 35 alusel keskmist töötasu.

Kui pikalt tuleb töötajale sellest ette teatada? Seaduses ei ole sätestatud etteteatamisaega.

Milliste tingimuste täitmisel saab ettevõte taotleda töötasu hüvitist? Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui ta vastab kahele kriteeriumile kolmest: käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsendi võrra võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga tingimus 1 ; vähemalt 30 protsendile töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda tingimus 2 ; vähemalt 30 protsendil töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani tingimus 3.

Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info [at] haigekassa.

Posti teel tuleb avaldus saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn Töövõimetushüvitist maksavad tööandja ja haigekassa. Töövõimetuslehe saab arst väljastada inimesele, kes on tööandja kaudu ravikindlustatud.

CoViD-19: Töötasu ja koormuse vähendamine, kaugtöö

Töövõimetuslehe väljastamise või väljastamata jätmise otsustab arst inimese terviseseisundi põhjal. Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja ja haigekassa inimesele töövõimetushüvitist, mille eesmärk on osaliselt kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud töötasu. Töövõimetushüvitiste arvutamisel ei võeta arvesse doktoranditoetuselt, vanemahüvitiselt või muu valla, linna või loomeliidu poolt makstud sotsiaalmaksu.

  • CoViD Töötasu ja koormuse vähendamine, kaugtöö | TARK Legal
  • Töötaja töötasu vähendamise või töötasu säilitamise otsus – Efin
  • Neo higi salendav vest
  • PDF Jaga Töölepingut, sealhulgas kokku lepitud töötasu, tohib muuta ainult poolte kokkuleppel.

Töövabastuse perioodi kohta vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe ja edastab selle haigekassasse elektrooniliselt. Arsti edastatud andmeid ja hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab vaadata riigiportaalis www.

Töölepingu seadus

Töötaja peab tööandjat teavitama töövõimetuslehe alustamisest ja lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult. Tööandja peab omapoolsed andmed töövõimetuslehele edastama läbi riigiportaali www.

Haiguspäevade hüvitamise kord alates Kollektiivse ülesütlemise tähtaeg 1 Tööandja võib töölepingud üles öelda pärast konsulteerimist ja Tööturuameti teavitamist vastavalt käesoleva seaduse § lõikes 1 sätestatule.

kuidas vahendada kolme paeva jooksul

Tööturuamet otsib käesolevas paragrahvis nimetatud tähtaja jooksul lahendusi kollektiivse ülesütlemisega seonduvatele tööhõiveprobleemidele. Ülesütlemise tühisus 1 Seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine on tühine.

Töötaja töötasu vähendamise või töötasu säilitamise otsus

Tööandja ülesütlemise tühisusele tuginemine 1 Töötaja peab esitama kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avalduse ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest. Tööandja ülesütlemise vaidlustamine vastuolu tõttu hea usu põhimõttega Töötaja võib 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest esitada kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avalduse kehtiva ülesütlemise vaidlustamiseks vastuolu tõttu hea usu põhimõttega, välja arvatud, kui tööandja ütles lepingu üles töötajapoolse töölepingu rikkumise tõttu.

kuidas vahendada kolme paeva jooksul

Töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis 1 Kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on seadusest tuleneva aluse puudumise või seaduse nõuetele mittevastavuse tõttu tühine või vastuolu tõttu hea usu põhimõttega tühistatud, loetakse, et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud. Kahju hüvitamine töösuhte jätkumise korral Töölepingu õigusvastasel ülesütlemisel, kui töösuhe jätkub, on töötajal õigus nõuda kahju hüvitamist, eelkõige saamata jäänud töötasu.

  1. Naiste juuste valjalangemine parast kaalulangust
  2. Töövõimetushüvitised Pane tähele!
  3. CoViD Töötasu ja koormuse vähendamine, kaugtöö Töötasu ja koormuse vähendamine Töölepinguseaduse TLS kohaselt peab tööandja töövõimelisele töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei võimalda töö tegemist või viivitab töö vastuvõtmisega.

Hüvitisest võib maha arvata osa, mille töötaja on oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandanud. Hüvitis töösuhte lõpetamise korral kohtus või töövaidluskomisjonis 1 Kui kohus või töövaidluskomisjon lõpetab töölepingu käesoleva seaduse § lõikes 2 nimetatud juhul, maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Tööandja võib töötasu vähendada üksnes ajutiselt, kokku vaid 3-ks kuuks kuulise ajavahemiku jooksul, juhul kui: töötajale ei ole võimalik anda kokkulepitud ulatuses tööd ettenägematutel, tööandjast mitteolenevatel majanduslikel põhjustel, kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav ja töötasu ei vähendata alla valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Mis tingimustel saab töötasu vähendada?

Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Töösuhte üldpõhimõte on, et ilma tööta ei ole kohustust tasu maksta ning see põhimõte kehtib ka pööratult: ilma tasuta ei ole kohustust tööd teha.

kuidas vahendada kolme paeva jooksul

Tööandjal on TLS kohaselt õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Seetõttu on tööandja töötaja lähetamisel kohustatud tagama töötajale kõik võimalikud eriolukorra tinginud viiruse vahetu tõrjumise vahendid näomask ja muud isikukaitsevahendid.

Kuigi TLS kehtestab alused, mille korral on töötajal õigus keelduda töö tegemisest ja aluste hulgas ei ole sellist, mis seonduks käesoleva eriolukorraga, siis võib töötajal olla ikkagi õigus keelduda töölähetusest viiruse levikualassekuivõrd seaduses on sätestatud töö tegemisest keeldumise aluste avatud loetelu.

Töötaja keeldumine ei ole töötaja kohustuste rikkumine TLS mõttes. Küsimuste tekkimisel võtke julgelt igal ajal ühendust!