Kui süüteküünlad on mustad, ei toimu sisselülitamine korralikult. Peale pühi tuleb riigikogu kokku uuel aastal uueks istungjärguks esmaspäeval,

sleimming 3 paeva kohuvalu poletamine rasva

Tegew toimetaja K. Kuulutuste tuunad xuuiutusi iil;e 5 mk. Kokaotsimise kuulutused suura ses kuni mk.

poletada koik keha rasva kiiresti slim lift keha salendav sark

Kuulutusi wõetakse iärzmise näeva nr kuni kella 3 p. Käsikirjad hoitakse alal ainult selle kalase' soovil. Kontor awatnd 9 5. Ärijuhi kõnetunnid 9 li, 4 5. Ärijuht ja kontorkassa ja arweosakond 23 54, trüki koja kontor 11 08, kauplus Jaani t. Ledebur, Maria Poresku ja tk. Böhme rom järele. Meelitasid ja kutsusid alati keevasse lõbu, rõõmu ning noorusega eluvoolusse Meestekaitse Ühing".

Register and keep informed

Lõbus Ameer. Wiimased maailma uudised ja sündmused. Algus kell 5. Aukaardid täna maksvuseta.

Besoin d’aide?

Mängib parem salongorkester. Wiimane päew. II MTuletõrjUjate alarm". Ameerika farss. Agos kell 5.

rasva poletamine artinya ta kurat rasva poleti

Peale ees'. Haruldaselt huwitaw sisn! Kowboy Torn Mix naiste seas" Dr. Algus kell 4.

Spécifications du Party Grill 200 de la marque Campingaz

Hans Neumanni meisterteos Palutakse tulla seansside alguseks. W~ jwl Rahwasteliidu nõukogu koosolekute lõpp. Passiiik jõulukink!

Elaw märklaud.

Campingaz Party Grill 200 mode d'emploi

Draama 8 aktist Ou acheter rasva poleti wabr. A'«batros" wllmane wuuanne. Peaosas A. Kolin, N- Rimsky ja iludus A. Piltrewo lutsioneeri olust Euroopas Ja Ameerikas.

rasva kadude lingid kuidas poletada reie rasva isas kiiresti

Kõik, kes kord omale Wlru t. Genf ist. Türgi delegatsioon ci olnud ilmunud Rahwaste. Selle asemel loeti ette Türgi itjäl:smiiürtri kirjalik teadaanne, milles meel kord meel? Kuna Rahwastelüdu näu kogu keeldunud on etendamast wahetalitasa osa öeldakse teadaandes» siis ei tunista Tür ai walitsus RahwasteÜ du nõukogu tänast ot sust ja loeb oma suweräniteedi-õigused Mossuli maa-ala kohta, nagu enneg', maksmaks.

stretch marks kaovad kaalulangusega go slimmer cijena

Edasi loeti ette Rahwastelüdu nõukogu ot sus. Niipea kui, 6 kuu jooksul nimetatud leping Briti walitsuse poolt on esi tatud.

Constructa CA174651NL

Edasi palutakse Briti walitsust esitad? Rahwastelüdu nõukogude ad ministratiimsete abinõude kawa millega Kurdi elanikkudele tagatakse osawõtt kohalikust wa litsusest.

Weel pannakse Briti walitsusele sü damele, et ta wõimalikult truuilt püüaks täita uurimiskomisjoni soowiawaldusi. Briti asumaade minister Amery teatas, et tema walitsus iseenese ja Iraki nimel wastu wõtab Rahwasteli'du nõukogu otsuse. Eham berlain seletas, et Inglise walitsus malmis on algama Türgiga läbirääkimist, et mõlema maa mahe kordi paremale jalale seada, wastastikku austades Rahwastelüdu nõukogu otsust. Rahwastelüdu nõukogu detsembrikuu is tangjärk kuulutati lõppenuks.

Uudiseid wälismailt. Koch ei jaikfa uut Saksa walitsust kokku seada.

Men sou konbyen jou ou ka fe yon tes gwosés lew fin fè bagay la

Sotsialistid ta kawa tagasi UUftttib. Berliinist, SajsiailiS trd lükasvd tagasi Kvch i kama snure koalitsiooni walitsuse asutamms, mälise wa-läsuse Mfti soadmiise kalla! Walitsulse kaeva, mikle folsia listid tagasi lükasid, ei olnud mitbe soajvma, mis eile hommikul! Pariisist, Lehed avwa wad, et uus Saava Prantsuse rahanduse ter wondaanisvks mitte üksi rahaministri, waiö tovwe walitsuse poolt kokku seata lse.

Nagu Ocho de ParlS" kuuleb, esineb uus rahanri nisber Doumer oma Katvaisu Stega walitsusele tema liaupäewaisel koosolekul. Radikaal sotsialistliku erakonna taitvvas wmitecs lsnet pidades, AleS Horriot, et Prantsuse praegu ses ra-hamdustises seisukorras kõigepealt kahte probleemi teostada tuleb ja nimelt sta-bilisee rida Prantsuse raha ja Brevaldada sipekulat siooni.

Briti õhukaitse kawa teostamine lükatakse edasi. L«nda n i st, Ohmnmis toorium teatab, eit Briti õhujõud, wõrrä. Pariisist teatatakse: Senaator Doumcr wõttis wastu Briandi pawumile aisuba PnanOsuse rahcrmi nistri kohale Soucheuri asemele.

kuidas kaotada kaalu parast 50 kuidas valja moelda oma kehakaalu langetamise tuup

Doumer on seitsmes rahaminister Prantsusmaal wiima se kuu-e kuu jooksul. Paul Doumer, kes MM juba aastane, kuulub radtkaakibe hulla, ei ole aga erakon napoliitikas kunagi tähtsamat osia mslngiuuö Kord oli ta Inöo-Hiina kube-vue rifs. Kärast küsi muse kõige hoolsamat kaalumist, on watuus jõudnud, et kuigi tungvw tarwidus on kcckkrchoidmms igal alal, tuleb siiski armes tava Briti õhukaäisega sa s-eopärast peab õhu kaitlsetama omas senises ulatuses puutmnatrlks jääma.

Lovavno leipingute tagegä-oiel kawctseb aga Briti wmitsus siiski õhukaäse kama teps taarist tvma täies ulatuses edasi lükata. Uus waili-tsus Persias. Berliini st, Teheranist tsatatakse: kroonimispäem on tulewa aasta ou acheter rasva poleti Tallian, Harju täuaw nr. Kõnetraat kinostuudio hontsert-jhubaree-bull I ILaupäewaJ, MilStapesde klubis- Laupäewal, WWM Mossuli asjas otsus wälja kuulutatud.

Mi-Kral origiusaleeskawega parem, artistide ja stuudio õpüas.

Tegew toimetaja K.

Peale eeskawa tants Jazz-Bandl saatel. Prae Tltiele pannal gu on ladus eeltijleualks pühndeks kõige rikkalikum valik naiste- ja meesterahva palituid karakul- ja Tallinn, Wlru I.

Kõnetraat H. Markowitsch Soowitab suures walikus kõiksugu tasku- a käokellasid parematest Schweltsi keltadowabrikutest.

Seina- laua- ja äratamiskelladest,wenn. Junghans'i" wabrikust. Rikkalik wallk kuld- hõbe- Ja kristallasju. Hinnad väljaspool wiistlust. Pihmitscli Wanem firma Tallinnas. Müük suurel ja wäikesel arwul. Kõige odawam ja täielikum EiHnlewaib MM' wällawalik willastest kleidi- riietest eelseisw.

Page 3 Ü Sisukord dnehujsutusaK] te[ Ohutusjuhised

Minnad wlffaspool wftistiust. Pange aadressi tähele ja astuge sisse enne kui kusagilt mujalt ostate. Austusega A. Soome slimming meeste ujumisriided. Tehevanist teatatakse: Persta rahwuskogu otsustas Ameeri kast 12 põllumajanduse asjatundjat Persiasse kut suda.

Need help? Post your question in this forum.

Kolm poletage rasva et naidata abs Pevsia inseneri saadetakse Ameerikasse Fordi tehastesse autoehitust õppima.

Nagu Teherantst teatatakse, sündis Rhisa-schahi troonil. Pärast ametiwande andmist wõttis schah kuningliku palee teemant saalis mastu riigi kõrgemäo ametnikud, aris tokraatia esitajad ja diplomaatliku korpuse liik med. Kui schah kuulsale marmoritroonile istus, kuulutasid pasunad ja suurtükid kõigele rah wale. Uus schah sai Inglise kuningalt õnne soowitelegrammi. Diplomaatliku korpuse nimel soowis Nõukogude saadik schah'ile õnne.

Mukdeuis ei taheta wõidelda. Londonist,